Výrok 4

Redakce: Podobu bojů v České Krumlově popisuje úryvek z článku "Život za svobodu vlasti" Jiřího Suchánka, který vyšel v časopise Válka REVUE 3/2013.

Boj o Český Krumlov

Nejtěžší boje z počátku října se odehrály v Českém Krumlově, přes který po odstoupení pohraničí ustupovaly jednotky SOS a roznětové hlídky ženistů čs. armády. Již v noci z 30. září zde byl konvoj přepaden henleinovci, přičemž byli zajati i ženisté patřící k jedné z roznětových hlídek. Když pak němečtí teroristé zaútočili na budovu okresního úřadu, rozhořel se boj o město v pravém slova smyslu. Obránce a zaměstnance okresního úřadu vysvobodil z obklíčení až soustředěný útok četnického pohotovostního oddílu. Již po půlnoci do města dorazily tři pěší čety čs. armády a obsadily střed města, avšak posléze se naše jednotky začaly opět z města stahovat. Když byly pak nad ránem zajaty dvě družstva SOS a další družstvo bylo nuceno se probít směrem k linii lehkého opevnění, ocitlo se město zcela v německých rukou. Večer 1. října se v Českých Budějovicích utvořila úderná skupina pod velením kapitána Stejskala, složená z ženistů 23. ženijní roty, dvou pěších čet z 9. roty pěšího pluku 1 a čety tří lehkých tanků poručíka Vladimíra Němečka, spadajících pod 1. tankovou rotu VII. praporu lehkých tanků. Tyto jednotky, podporované navíc obrněným vlakem pěšího pluku 1 měly za úkol odstranit trhaviny z podminovaných mostů a osvobodit zajatce z předchozích bojů, stejně jako vězněné krumlovské Čechy. Kolona kapitána Stejskala projela 2. října předměstím Českého Krumlova, aby svedla prudké boje s povstalci u Budějovické brány, která byla zabarikádována a také o blízké okolí brány. Zejména kanóny třech lehkých tanků drtily odpor henleinovců, avšak posléze byl slibně se rozvíjející útok oslaben nesmyslným rozkazem záložních důstojníků ke stažení nasazené pěchoty. Kapitán Stejskal, kterému tak v boji zbyly jen tanky podporované ženisty, byl nucen dát povel k ústupu. Alespoň částečně však byl úkol splněn, neboť ze všech stran se k čs. vojákům sbíhalo české obyvatelstvo, které posléze s kolonou odjelo směrem na České Budějovice. Výsledkem akce byli na české straně tři ranění z řad ženistů a boji značně poznamenané město. Ještě téhož dne byli také propuštěni zajatci a celé město se začalo vylidňovat. Do 8. října, kdy město obsadila německá armáda, však již čs. státní suverenita v Českém Krumlově obnovena nebyla.

Úředník kanceláře prezidenta

Úředník kanceláře prezidenta

Zprostředkuje informace z vysokých politických kruhů. Zápisky vycházejí především z pamětí prezidenta Beneše, dále pak z přepisů originálních hradních a diplomatických dokumentů a ze vzpomínek několika dalších osob pohybujících se v blízkém okolí Edvarda Beneše.

Britský novinář

Britský novinář

Reprezentuje nezávislý pohled zahraničního pozorovatele. Zápisky jsou kombinací autentických poznámek novinářů Williama L. Shirera, Sydneyho Morrella a Vincenta Sheeana, kteří v době sudetské krize pobývali v Československu a Německu.

Desátník čs. hraničářského pluku

Desátník čs. hraničářského pluku

Postava je stylizována do desátníka hraničářského pluku, zástupce velitele objektu – izolovaného pěchotního srubu na Hlučínsku. Jeho příspěvky jsou kompilátem vzpomínek příslušníků hraničářského pluku 4, případně vzpomínek příslušníků dalších hraničářských pluků působících v přilehlých oblastech severní Moravy a východních Čech.

Německý sympatizant SdP

Německý sympatizant SdP

Říšský Němec z pohraniční oblasti, má blízké kontakty na sudetoněmecké hnutí. Zápisky této postavy pocházejí většinou z autentického deníku Gerharda Blomsche, který si jej psal během září a října roku 1938. Přeložil Martin Hanáček.

Člen družstva SOS

Člen družstva SOS

Dozorce pohraniční finanční stráže (tzv. financ) a člen družstva Stráže obrany státu (SOS) Varnsdorf VII – Šluknovský výběžek. Zápisky pocházejí především ze zachovaných vzpomínek různých příslušníků družstva SOS Varnsdorf VII, případně ze vzpomínek jiných příslušníků SOS na Šluknovsku.

Joseph Goebbels

Joseph Goebbels

Ministr propagandy nacistického Německa, člen NSDAP, jeden z největších zastánců nové války a fanatický stoupenec Adolfa Hitlera. Zdatný demagog, který měl klíčový vliv na útoky německých médií vůči Československu. Zápisky pocházejí z deníků, které si Joseph Goebbels vedl.

Plukovník Bohumil Borecký

Plukovník Bohumil Borecký

Plukovník pěchoty, který v září 1938 velel hraničářského pluku 6 určeného k obraně opevnění v okolí Králík. Uvedený projev k vojákům pronesl v polovině září 1938.

Konrad Henlein

Konrad Henlein

Vůdce Sudetendeutsche Partei (SdP), společně s K. H. Frankem čelní představitel sudetoněmeckého hnutí. Prostřednictvím kontaktů ve Velké Británii se snažil ovlivňovat zahraniční veřejné mínění. Vytrvale pracoval na připojení Sudet k německé říši. Citovaný projev pronesl 15. září v Chebu den před tím, než uprchnul do Německa.

Neville Chamberlain

Neville Chamberlain

Ministerský předseda Velké Británie, člen Konzervativní strany a čelní představitel politiky appeasementu (usmiřování s nacistickým Německem). Ve své funkci byl nahrazen v květnu 1940 Winstonem Churchillem. Uvedený citát pochází z rozhlasového projevu, který pronesl 27. září 1938.

Winston Churchill

Winston Churchill

Poslanec britské Konzervativní strany, v opozici proti N. Chamberlainovi a politice appeasementu. Prosazoval názor, že je třeba čelit německé agresi. Od května 1940 ministerský předseda Velké Británie. Citace pocházejí z jeho pamětí.

Velvyslanec Vojtěch Mastný

Velvyslanec Vojtěch Mastný

Český právník a uznávaný diplomat. Od roku 1932 do roku 1939 velvyslanec ČSR v Berlíně. Uvedená citace pochází z Mastného zprávy o průběhu Mnichovské konference.